Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) w związku z uchwałą Nr XXIX.195.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (Dz.Urz. Woj. Małopolskiego z 2016 r. poz. 7153), Burmistrz KrynicyZdroju informuje o podjęciu przez Radę Miejską Krynicy-Zdroju uchwały nr XXX/206/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji.

Gminny Program Rewitalizacji Krynicy-Zdroju na lata 2016-2023 będzie obejmował obszar rewitalizacji wyznaczony uchwałą Nr XXIX.195.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Dokument będzie stanowił podstawę do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych na zdegradowanym obszarze gminygminy. Ponadto umożliwi efektywne pozyskiwanie dofinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014–2020. Zaplanowane do realizacji projekty przyczynią się do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców, przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, bądź zamierzających prowadzić taką działalność na obszarze przewidzianym do rewitalizacji do aktywnego udziału w opracowaniu i konsultacjach społecznych projektu dokumentu.

Powołane uchwały dostępne są na stronie gminy: www.krynica-zdroj.pl, zakładka „Gminny Program Rewitalizacji” lub pod adresem http:// rewitalizacja.krynica-zdroj.pl, na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.malopolska.pl/umkrynicazdroj/ w zakładce „Program Rewitalizacji” oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w KrynicyZdroju. Szczegółowe informacje o planowanych formach konsultacji społecznych zamieszczane będą na podanych wyżej stronach oraz na tablicy ogłoszeń.

Sprawdź również

informacji
Konferencja prasowa otwierająca 53 Festiwal im. Jana Kiepury
rady
KULTURALNY PLAC NIEPODLEGŁOŚCI POLSKIEGO RADIA 24 - Polskie Radio 24 do 15 września w Zakopanem
gminy
Sportowy Koncert Charytatywny w Krynicy-Zdrój
krynica-zdrój
Babcie i dziadkowie
miejskiego
Ruszyła III edycja Budżetu Obywatelskiego Krynicy-Zdroju