Konsultacje społeczne

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych i zgłaszania uwag do przeprowadzonej diagnozy społeczno-gospodarczo-przestrzennej gminygminy oraz wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacjirewitalizacji, a także do opracowanego regulaminu wyłaniania i funkcjonowania Komitetu Rewitalizacji. Komitet ten stanowić będzie forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji oraz będzie pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą dla Burmistrza KrynicyZdroju, w sprawach dotyczących opracowania i wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji Krynicy-Zdroju na lata 2016-2023.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:

 • mieszkańcymieszkańcy Gminy,
 • mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe;
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność gospodarczą;
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
 • organy władzy publicznej;
 • inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje prowadzone są w okresie od 19 września 2016 roku do 19 października 2016 roku w formie:

 • zbierania uwag i opinii w formie papierowej oraz elektronicznej w wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można dostarczyć drogą elektroniczną na adres lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój z dopiskiem „Rewitalizacja gminy”;
 • zbierania uwag ustnych, udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii. Uwagi przyjmuje i wyjaśnień udziela Wydział Architektury, Inwestycji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w KrynicyZdroju, ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój, pokój nr 41, w godzinach pracy Urzędu.

Materiały, tj. projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Krynicy-Zdroju, diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, jak również formularze konsultacyjne, dostępne są od 19 września 2016 roku:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy w zakładce Program Rewitalizacji,
 • na stronie internetowej Krynicy-Zdroju w zakładce Gminny Program Rewitalizacji,
 • w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju, pok. nr 41 w godzinach pracy urzędu.

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie przebiegu konsultacji oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Uwaga: Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie opinii i uwag oznacza akceptację zaproponowanych w projektach uchwał rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

Sprawdź również

rewitalizacji
Rewitalizacja Polany Janówka
mieszkańcy
Budżet Obywatelski 2019 – głosujący postawili na rozwój Komunikacji Uzdrowiskowej
gminy
Sportowy Koncert Charytatywny w Krynicy-Zdrój
gminnego
Informacja o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Krynicy-Zdroju na lata 2016-2023
gminny
Informacja o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Krynicy-Zdroju na lata 2016-2023