Wykonanie podbudowypodbudowy oraz nawierzchni betonowejbetonowej drogi na dł. 280 m, obsypanieobsypanie poboczy kruszywemkruszywem naturalnymnaturalnym. Koszt: 89 310,00 zł. Termin realizacji: 08.06.2015 ‐ 10.07.2015

Remont chodnika łączącego drogę gminną ul. Kościuszki z ul. Zdrojową w Krynicy‐Zdroju. Czytaj więcej
Remont chodnika  o długości 74 mb.
Remont drogi dojazdowej do pól dz. ew. nr 204 w Piorunce. Czytaj więcej
Wykonanie podbudowy oraz nawierzchni betonowej drogi na dł. 170 m, wykonanie rowu odwadniającego, zjazdów do pól oraz obsypanie poboczy kruszywem naturalnym.
Remont drogi dojazdowej do pól dz. ew. nr 224/4 i 222 w Bereście, Gmina Krynica‐Zdrój. Czytaj więcej
Wykonanie podbudowy oraz nawierzchni betonowej drogi na dł. 280 m, obsypanie poboczy kruszywem naturalnym. 
Remont drogi gminnej na dz. 322/2, 527/2, 327/4, 327/6, 332/2 w Mochnaczce Niżnej. Czytaj więcej
Wykonanie nawierzchni betonowej drogi o szerokości 3 m i dł. 118 mb (powierzchnia 354 m2 ); obsypanie poboczy kruszywem naturalnym.
Przebudowa drogi gminnej ul. Tysiąclecia w Krynicy‐Zdroju (dz. ew. nr 1295) w ramach istniejącego pasa drogowego – dojazd do budynków 16, 16a, 16b. Czytaj więcej
Rozebranie zniszczonej nawierzchni drogi z płyt drogowych, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej na pow. 260 m2.
Remont drogi gminnej ul. Źródlanej w Krynicy‐Zdroju („na ogrody”). Czytaj więcej
Rozebranie zniszczonej nawierzchni z płyt drogowych oraz płyt ażurowych na dł. 38 m oraz wykonanie nawierzchni betonowej na dł. 38 m i pow. 198 m2.
Wykonanie drogi wewnętrznej dz. ew. nr 113 w Czyrnej, Gmina Krynica‐Zdrój. Czytaj więcej
Karczowanie pni w ilości 3 sztuk, profilowanie i podbudowa drogi z kamienia naturalnego na dł. 170 m i szer. 3 m oraz wykonanie rowu odwadniającego na dł. 170 mb.
Przebudowa drogi wewnętrznej dz. ew. nr 1186/1 w Krynicy‐Zdroju. Czytaj więcej
Wykonanie nowej nawierzchni betonowej na dł. 83 mb i pow. 250 m2.
Modernizacja drogi wewnętrznej dz. ew. nr 129 w Piorunce, Gmina Krynica‐Zdrój. Czytaj więcej
Wykonanie korytowania oraz podbudowy z kruszywa naturalnego na dł. 450 m i szer. 3 m, wykonanie górnej warstwy podbudowy o gr. 20 cm z kamienia łamanego i pow. 1350 m2 , wykonanie dwóch przejazdów z płyt dro‐ gowych betonowych oraz montaż dwóch sztuk łapaczy wody o łącznej dł. 8 m.
Remont drogi wewnętrznej dz. ew. nr 47/1 w Mochnaczce Wyżnej, Gmina Krynica‐Zdrój. Czytaj więcej
Rozebranie zniszczonej nawierzchni drogi z płyt drogowych, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, ułożenie nawierzchni betonowej na dł. 100 mb i szer. 3m.
Remont drogi wewnętrznej dz. ew. nr 490/4 w Tyliczu, Gmina Krynica‐Zdrój. Czytaj więcej
Wykonanie nawierzchni betonowej drogi o szerokości 3 m i dł. 62 mb (powierzchnia 186 m2 ); obsypanie poboczy kruszywem naturalnym.
Remont drogi wewnętrznej dz. ew. nr 555 i 556 w Tyliczu Gmina Krynica‐Zdrój. Czytaj więcej
Wykonanie nowej nawierzchni betonowej na dł. 152 mb i szer. 3 m oraz obsypanie poboczy kruszywem naturalnym.
Remont drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. ew. nr 12 w Czyrnej, Gmina Krynica‐ Zdrój. Czytaj więcej
Wykonanie nowej nawierzchni betonowej drogi na dł. 128 mb i szer. 3 m oraz obsypanie poboczy kruszywem naturalnym.
Remont drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. ew. nr w Mochnaczce Wyżnej, Gmina Krynica‐Zdrój. Czytaj więcej
Wymiana zniszczonego przepustu betonowe‐ go fi 60 na przepust z rury PVC fi 60 oraz wy‐ konanie nawierzchni drogi z kamienia łama‐ nego o gr. 15 cm na dł. 170 m i szer. 3 m.
Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. ew nr 116 w Piorunce, Gmina Krynica‐Zdrój. Czytaj więcej
Wykonanie podbudowy oraz nawierzchni betonowej drogi na dł. 320 m i pow. 960 m2 obsypanie poboczy kruszywem naturalnym. 
Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. ew. nr 806/2 przy ul. Kraszewskiego w Krynicy‐Zdroju. Czytaj więcej
Wykonanie podbudowy oraz nawierzchni betonowej drogi na dł. 95 m i szerokości 3 m, obsypanie poboczy kruszywem naturalnym, ułożenie korytek ściekowych oraz umocnienie skarp płytami ażurowymi.
Remont nawierzchni asfaltowej ul. Reymonta w Krynicy‐Zdroju. Czytaj więcej
Rozebranie zniszczonej nawierzchni asfalto‐ wej o gr. 4 cm oraz ułożenie nowej na‐ wierzchni asfaltowej o gr. 7 cm i pow. 162 m2.
Wykonanie nawierzchni betonowej drogi gminnej ul. Zielonej w Krynicy‐Zdroju (dz. ew. nr 263). Czytaj więcej
Wykonanie nawierzchni betonowej drogi gminnej ul. Zielonej (dz. ew. nr 263) w Krynicy‐Zdroju o pow. 140 m2 oraz montaż prefabrykowanych betonowych korytek odwadniających drogę o łącznej dł. 5 mb.
Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej dz. 801 w Tyliczu, Gmina Krynica‐Zdrój. Czytaj więcej
Wykonanie nawierzchni betonowej drogi o szerokości 3 m i dł. 114 mb (powierzchnia 342 m2 ); obsypanie poboczy kruszywem naturalnym.
Wykonanie nawierzchni miejsc postojowych przy drodze gminnej ‐ ul. Źródlana w Krynicy‐ Zdroju, w rejonie bloku nr 18. Czytaj więcej
Plac postojowy o powierzchni 285 m2 wraz z kanalizacją opadową
Wykonanie nowej nawierzchni betonowej drogi wewnętrznej dz. ew. nr 1484 i 1485 przy os. Rzemieślniczym w Krynicy‐Zdroju. Czytaj więcej
Wykonanie nowej nawierzchni betonowej na dł. 50 mb i pow. 272 m2.
Wykonanie nowej nawierzchni betonowej drogi wewnętrznej dz. ew. nr 414/2 przy ul. Słotwińskiej w Krynicy‐Zdroju. Czytaj więcej
Wykonanie nowej nawierzchni betonowej na dł. 74 mb i pow. 222 m2.
Wykonanie nowej nawierzchni betonowej drogi wewnętrznej prz ul. Słotwińskiej w Krynicy‐Zdroju (dz. ew. nr 390/14). Czytaj więcej
Wykonanie nawierzchni betonowej drogi i chodnika na dł. 280 m,  montaż poręczy ochronnych oraz umocnienie skarp płytami ażurowymi.
Wykonanie nowej nawierzchni betonowej drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. ew. nr 378 i 321 /obręb Krynica Zdrój/ przy ul. Zielonej w Krynicy‐Zdroju. Czytaj więcej
Droga o nawierzchni betonowej na dł. 170 mb i pow. 595 m2.
Przebudowy przepustu w ciągu drogi we‐ wnętrznej zlokalizowanej na dz. ew. nr 129 w Piorunce. Czytaj więcej
Wykonanie nowego przepustu z prefabryko‐ wanych przepustów betonowych o śr. 150 cm i łącznej dł. 8 mb, na płycie dennej zbrojonej, wykonanie ścianek czołowych podwójnie zbrojonych oraz wykonanie płyty dennej z zatopieniem kamienia na ostro na wylocie przepustu.
Wykonanie zabezpieczenia ul. Sportowej w Tyliczu, Gmina Krynica‐Zdrój. Czytaj więcej
Wykonanie betonowej ścianki oporowej na długości 30 mb, wysokości 1,5 m i grubości 20 cm, ułożenie betonowych korytek ściekowych na dł. 15 mb na płycie dennej zbrojonej oraz uzupełnienie pobocza drogi z kamienia łamanego.

Sprawdź również

betonowej
Wykonanie nowej nawierzchni betonowej drogi wewnętrznej dz. ew. nr 1484 i 1485 przy os. Rzemieślniczym w Krynicy‐Zdroju.
kruszywem
Kolejne zdjęcia z odcinków trasy rowerowej Velo Krynica
podbudowy
Ruszyła III edycja Budżetu Obywatelskiego Krynicy-Zdroju
naturalnym
Tłoczone Jabłko w zimowej inspiracji od Braci Sadowników
obsypanie
Zagospodarowanie terenu wokół budynku Wiejskiego Domu Kultury w Piorunce